Regulamin

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ((t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Właścicielem serwisu www.martakowiecka.pl jest Marta Kowiecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marta Kowiecka, ul. Geodetów 4/135, 02-396 Warszawa, NIP: 7010876849.

W każdej chwili możesz się ze mną skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: kowiecka.dietetyk@gmail.com

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób składania zamówień, dokonywania zakupu Usług w tym świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.martakowiecka.pl
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

a) Usługodawca/ Sprzedawca – Marta Kowiecka, ul. Geodetów 4/135, 02-396 Warszawa, NIP: 7010876849

b) Użytkownik/ Klient –– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie w sklepie internetowym.

c) Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową .

d) Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.martakowiecka.pl, umożliwiający zakup Usług oraz świadczenie usług drogą elektroniczną za pomocą sieci Internet.

e) Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

f) Usługa/ Produkt – usługi świadczone przez Sprzedawcę zarówno w sposób bezpośredni, telefonicznie lub/i z użyciem poczty elektronicznej lub/i komunikatorów internetowych, dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego, obejmujące w szczególności konsultację dietetyczną online/ opiekę miesięczną /spersonalizowany plan żywieniowy.

g) Pakiet usług – Pakiet świadczeń obejmujących kilka Usług.

h) Cena – kwota wynagrodzenia należnego za usługę, pakiet usług lub jakiekolwiek inne świadczenie, której wysokość jest wskazana przy danej usłudze na stronie www.martakowiecka.pl

i) Umowa – umowa sprzedaży usług zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Usługodawcą.

j) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

k) Serwis – platforma informatyczno-informacyjna, dostępna pod adresem www.martakowiecka.pl, zawierająca Sklep i oferująca dostęp do Usług.

l) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy.

m) Zamówienie – złożone za pośrednictwem sklepu internetowego oświadczenie woli Klienta zmierzające, zależnie od przedmiotu zamówienia, bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, umowy na świadczenie usług.

n) Formularz zamówienia- formularz dostępny na stronie www.martakowiecka.pl, za pośrednictwem którego Klient wysyła zapotrzebowanie na usługę lub pakiet usług.

o) Formularz wywiadu żywieniowo-medycznego – formularz wywiadu dietetycznego umożliwiający przekazanie Usługodawcy danych potrzebnych do świadczenia usług zawierający dane osobowe Klienta, opis obecnego stanu zdrowia, wyniki badań laboratoryjnych jeśli Klient takowe posiada, informacje o aktywności fizycznej, alergiach, nietolerancjach pokarmowych lub/i dolegliwościach ze strony przewodu pokarmowego, innych dolegliwościach, przyjmowanych lekach i suplementach, przebytych chorobach i zabiegach, historię chorób i inne.

p) Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.),

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają w szczególności na umożliwieniu zakupu Usług dietetycznych prezentowanych w sklepie dostępnym pod adresem www.martakowiecka.pl
 2. Klient korzystając ze sklepu internetowego potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia.
 3. Sprzedawca świadczy usługi, o których mowa w pkt 4. niniejszego paragrafu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin Serwisu.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika, będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Serwis w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności.
 6. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu marta.kowiecka.pl w formie, która umożliwia jego wydrukowanie.

 

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu www. martakowiecka.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usług na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na Serwisie www.martakowiecka.pl, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
 5. Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: kowiecka.dietetyk@gmail.com wszelkie treści i działania, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Do korzystania z Serwisu www.martakowiecka.pl, niezbędne jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www, posiadanie konta poczty elektronicznej.

 

§ 3. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI USŁUG.

 1. Zamówienia Usług świadczonych przez Martę Kowiecką za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Usługi dietetyczne dostępne w Serwisie wykonuje Usługodawca, który jest odpowiedzialny za jakość wykonanej usługi, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 8 b) – d).
 3. Usługi i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowane dla konkretnego Klienta w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej, stanowią własność intelektualną Marty Kowieckiej i podlegają stosownej ochronie. Rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody właściciela Serwisu jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiedzialnością karną oraz majątkową.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wywołane zdarzeniami nadzwyczajnymi, takimi jak:

a) przerwy w dostawie energii,

b) przerwy w dostępie do Internetu,

c) inne zdarzenia losowe.

5. Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

6. Użytkownik chcąc skorzystać z usług oraz akceptując niniejsze Ogólne Warunki wykonywania usług oświadcza że: 

a) wszystkie podane przez niego dane w procesie zlecania i realizacji zamówienia są zgodne z prawdą,

b) Klient jako użytkownik nie będzie samodzielnie dokonywać modyfikacji planów żywieniowych, a ewentualne chęci zmian będzie konsultować z Usługodawcą,

c) Klient jako użytkownik wszelkie materiały otrzymane w ramach usług będzie wykorzystywać wyłącznie do osobistego użytku bez prawa do ich kopiowania i rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora.

7. Ponadto Klient przyjmuje do wiadomości, iż:

a) wszystkie Usługi zawierają elementy porad dietetycznych niezbędnych i służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia Klienta,

b) realizacja planu dietetycznego, z uwagi na złożoność i wielość czynników mających wpływ na efekt porad i zabiegów dietetycznych nie jest równoznaczna z osiągnięciem założonych przez Klienta celów diety ani innych, każdocześnie określonych celów,

c) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędną konsultację lub usługę udzieloną na skutek podania przez Klienta niepełnych informacji, niepełnego stanu faktycznego danego zagadnienia, nieprzedstawienia wszystkich związanych z danym przypadkiem dokumentów lub/i badań lub podania przez Klienta nierzetelnych informacji,

d) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, zaleceń i/lub suplementacji niezgodnych z przekazanymi wytycznymi.  Klient przyjmuje ponadto do wiadomości, że niezastosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń udzielanych przez Usługodawcę, a także zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy przez Klienta może wpłynąć negatywnie na jego zdrowie,

e) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń/planu żywieniowego bez wiedzy i kontroli Usługodawcy.

 

§ 4. ZAKUP USŁUG DIETETYCZNYCH

 1. Klient może złożyć zamówienie poprzez dostępny w Serwisie formularz zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego Usług.
 2. Klient składając zamówienie zobowiązany jest do zamieszczenia w formularzu zamówienia wszystkich danych pozwalających na jego identyfikację oraz nawiązanie kontaktu.
 3. Po prawidłowym złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość elektroniczną potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia pod względem jego prawidłowości i rzetelności, a także prawo do jego anulowania w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do jego prawidłowości lub rzetelności.
 5. Jeżeli zamówienie złożone przez Klienta zawiera braki lub jest niekompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem wykorzystując informacje kontaktowe podane w formularzu zamówienia, w celu usunięcia braków lub wątpliwości. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem lub nieusunięcia dostrzeżonych braków, Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienia.
 6. W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 7 dni Sprzedawca anuluje zamówienie.
 7. W efekcie złożenia prawidłowego zamówienia przez Klienta, potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę oraz zapłaty ceny dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Zawarcie umowy potwierdzane jest wiadomością elektroniczną, zawierającą informację o wszystkich istotnych elementach zamówienia.
 8. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w terminie określonym Regulaminem Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta o zaistniałej sytuacji, wskazując inny termin realizacji zamówienia. Klient może zaakceptować nowy termin realizacji zamówienia bądź też odmówić akceptacji i zażądać zwrotu dokonanych płatności.
 9. Użytkownik po dokonaniu stosownej zapłaty otrzymuje formularze w formie dokumentów elektronicznych z wywiadem żywieniowo-medycznym i dzienniczkiem żywieniowym oraz instrukcją jego wypełnienia. Informacje, których Klient w nim udziela powinny być zgodne z prawdą i szczegółowe. Użytkownik zobowiązany jest opisać swój obecny stan zdrowia, wyniki badań laboratoryjnych jeśli takowe posiada, informacje o aktywności fizycznej, alergiach, nietolerancjach pokarmowych lub/i dolegliwościach ze strony przewodu pokarmowego. Wypełnione dokumenty Klient odsyła na adres e-mailowy: kowiecka.dietetyk@gmail.com
 10. Na tej podstawie Usługodawca opracuje indywidualny produkt w formie określonego rodzaju diety wraz z zaleceniami jej stosowania. Jeżeli podane przez Użytkownika informacje są niewystarczające do wykonania usługi może zwrócić się do Użytkownika z zaleceniem wykonania dodatkowych badań.
 

§ 5. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. W przypadku zaakceptowania i podjęcia decyzji przez Użytkownika o skorzystaniu z określonej usługi lub pakietu usług, Użytkownik zobowiązany jest uiścić stosowną opłatę.
 2. Wszystkie ceny usług dostępnych na stronie sklepu internetowego są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ceną wiążącą Klienta jest cena podana podczas składania zamówienia na podstronie „Koszyk”.
 3. Klient może dokonać opłaty za złożone zamówienie korzystając z następujących form płatności:
  a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy,
 4. b) poprzez system płatności PayPal.
 5. Skorzystanie z wybranego przez Klienta systemu płatności online wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu obowiązującego u dostawcy płatności oraz postępowania według zasad określonych w tym regulaminie.
 

§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu płatności lub otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności online, w sposób określony w ofercie zamieszczonej w sklepie internetowym, z uwzględnieniem informacji podanych przez Klienta.
 2. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od rodzaju zamówionej usługi.
 3. Warunkiem realizacji usługi spersonalizowany plan żywieniowy jest wcześniejsze odbycie pierwszej konsultacji online.
 4. Konsultacja online odbywa się po przesłaniu zwrotnego formularza wywiadu żywieniowo-medycznego i dzienniczka żywieniowego, w przypadkach o których mowa w punkcie 5 §4 realizacja usługi odbywa się po uzupełnieniu braków przez Klienta. Usługa poprzedzona jest ustaleniem i zarezerwowaniem terminu pomiędzy Usługodawcą a Klientem. W przypadku, gdy o ustalonej godzinie realizacji usługi oraz w okresie następnych 15 minut Klient nie skontaktuje się z Usługodawcą, a po stronie Usługodawcy zachodzi gotowość do świadczenia usługi, wówczas powoduje to brak obowiązku zwrotu opłaty uiszczonej przez Klienta oraz oznacza prawidłowe wykonanie usługi.
 5. W przypadku usługi spersonalizowany plan żywieniowy czas realizacji wynosi do 7 dni roboczych po odbyciu konsultacji.
 6. Konsultacja kontrolna może zostać zrealizowana nie później niż miesiąc od rozpoczęcia współpracy.
 7. W przypadku jednorazowych konsultacji Usługodawca nie oferuje opieki mailowo-telefonicznej i nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi mailowych lub telefonicznych.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi w każdym czasie oraz odstąpienia od umowy na wykonanie usługi dietetycznej zawartej z Klientem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:

a) formularz wywiadu żywieniowo-medycznego lub/oraz badania laboratoryjne przekazane przez Klienta są niemożliwe do odczytania w sposób nie budzący wątpliwości,

b) wykonanie usługi we wskazanym przez Klienta czasie jest niemożliwe,

c) stan zdrowotny Klienta określony na podstawie wywiadu budzi zastrzeżenia Usługodawcy co do możliwości prawidłowego wykonania usługi,

d) potrzeby dietetyczne Klienta przekraczają możliwości Usługodawcy w zakresie posiadanej przez niego wiedzy lub umiejętności,

e) zachodzi przypuszczenie, że Użytkownik jest nieletni lub niepoczytalny,

f) zachowanie Użytkownika świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do ww. lub zachowanie Użytkownika jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste Usługodawcy lub osób trzecich,

g) udzielenie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa lub zasady etyki lub naruszało by prawa osób trzecich,

h) udzielenie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu Klienta,

i) w innych przypadkach, niezależnych od Usługodawcy, które spowodują, że realizacja usługi zgodnie z zamówieniem Klienta nie będzie możliwa.

9. W przypadku odmowy wykonania usługi przez Sprzedawcę po dokonaniu płatności przez Klienta, Usługodawca niezwłocznie zwróci całość kwoty zapłaconej przez Klienta tym samym kanałem płatności.

 

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Klient może odstąpić od umowy z Usługodawcą do czasu odbycia konsultacji po wcześniejszym poinformowaniu Usługodawcy o woli odstąpienia od umowy nie później jednak niż na 5 dni roboczych przed ustalonym terminem konsultacji. Uzyskanie konsultacji jest równoznaczne ze spełnieniem świadczenia przez Usługodawcę i realizacją przedmiotu umowy. Klient przyjmuje do wiadomości, iż po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę nie jest możliwe odstąpienie od umowy przez Klienta.
 2. Z uwagi na przedmiot świadczenia tj. spersonalizowany plan żywieniowy przygotowany według przesłanych przez Klienta informacji o jego stanie zdrowia, stylu życia i służący wyłącznie zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb prawo do odstąpienia od umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu jest wyłączone.
 3. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1 powyżej wnika wprost z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 

§ 8. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie utwory dostępne w Serwisie oraz w przesłanych Klientowi materiałach, a w szczególności treści, zdjęcia oraz materiały graficzne stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z
  dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.
 2. Prawa autorskie do wszelkich materiałów otrzymanych przez Klienta w ramach usługi dietetycznej pozostają w rękach Usługodawcy, a wspomniane wyżej materiały mogą być przez Klienta wykorzystywane wyłącznie do osobistego użytku bez prawa do ich kopiowania i rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora.
 

§ 9. POUFNOŚĆ

Usługodawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w odniesieniu do informacji przesłanych przez Klienta, w szczególności dotyczących jego stanu zdrowia i innych danych wrażliwych. Dane Klienta przechowywane są zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną w Serwisie.

 

§ 10. REKLAMACJA

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: kowiecka.dietetyk@gmail.com
 3. Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika, adres poczty elektronicznej e-mail, datę stwierdzenia naruszenia, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie podmiotu dokonującego zgłoszenia.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Użytkownika reklamacji w przeciągu 14 dni.
 6. W przypadku gdy reklamacja uznana zostanie za zasadną Usługodawca może zaoferować Klientowi inną formę wykonania usługi albo inną usługę o tej samej wartości co reklamowana przez Użytkownika usługa, zgodną z oczekiwaniami Klienta lub jeśli jest to niemożliwe, może zwrócić część lub całość wniesionej przez Klienta opłaty. Zaniechanie udzielenia odpowiedzi na reklamację traktowane jest jako uwzględnienie reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji Klient ma prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz aktów prawnych regulujących prawo konsumenckie, a w sprawach nieuregulowanych przepisami decyzje podejmuje Usługodawca.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Usług w Sklepie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapisów niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają ogłoszenia na stronie www.martakowiecka.pl, a ich wejście w życie rozpoczyna się w dniu ogłoszenia zmian na stronie w formie ujednoliconego tekstu Regulaminu.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, w tym z arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego, których zasady prowadzenia i zasady dostępu do procedur są określone przez właściwe ośrodki arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego oraz wynikają z obowiązujących przepisów prawa.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.03.2020r.